Alteogen

   
  우선주의 보통주 전환을 위한 우선주 주주명부 폐쇄
  Poster : 박종윤     Date : 15-01-16 15:58     Hit : 633    
우선주 주주명부 폐쇄를 다음과 같이 공고합니다.

                                                                                                  - 아  래 -

                                    1. 주주명부 폐쇄 기준일 : 2015년 2월 2일

                                    2. 명의개서 정지기간 : 해당사항 없음

                                    3. 설정사유 : 우선주의 보통주 전환을 위한 우선주 주주명부 확정

                                    4. 이사회결의일 : 2015년 1월 16일


                                                                                                2015년 1월 16일


                                                                                              주식회사 알테오젠

                                                                                              대표이사 박 순 재  (직인생략)